ยินดีต้อนรับทุกท่าน

ที่ปรึกษาสุรินทร์Admin2010เครือข่ายทุกจังหวัดทั้งประเทศ Click
คณะกรรมการบริหารรุ่นสุรินทร์ Admin2010
1. ผอ.ดร.สุรพงษ์ รัตนโคตร ประธานรุ่น
2. ผอ.นโรดม นรินทร์รัมย์ รองประธาน
3. ผอ.วัชระ ศิริสุรักษ์ กรรมการฝ่ายบุคคล
4. ผอ.สุนัน ผลรักษา ผช.เหรัญญิก
5. ผอ.วายุคล จุลทัศน์ กรรมการฝ่่ายกฎหมาย
6. ผอ.กิตติชัย แผ่นจันทร์ กรรมการฝ่ายวิชาการ
7. ผอ.ขุนชิต ละราคี กรรมการฝ่ายนันทนาการ
8. ผอ.ลิขิต เพ็งประสิทธิ์พงศ์ กรรมการฝ่ายวิชาการ
9. ผอ.ยุทธศาสตร์ แก้วดี กรรมการฝ่ายวิชาการ
10. ผอ.เทียนชัย เทียมทอง กรรมการฝ่ายนันทนาการ
11. ผอ.วีระพล ไชยสิทธิ์ กรรมการฝ่ายวิชาการ
12. รอง ผอ.วีระ อ่างทอง กรรมการฝ่ายกฎหมาย
13. ผอ.อมรเดช ดีนาน กรรมการฝ่ายบุคคล
14. ผอ.ภราดร ดีพูน กรรมการฝ่ายบุคคล
15. ผอ.วิรพงษ์ สงค์พิมพ์ กรรมการฝ่ายวิชาการ
16. รอง ผอ.วขาน บัวบาน เหรัญญิก
17. ผอ.เกรียงไกร กะการดี กรรมการฝ่ายบุคคล
18. ผอ.ชุติญา ยานะสาร กรรรมฝ่ายวิชาการ
19. ผอ.ปรัชญา มีพรหมดี กรรมการและเลขานุการ
พี่น้องสุรินทร์Admin2010
1.ผอ.ดร.สุรพงษ์ รัตนโคตร 2. ผอ.นโรดม นรินทร์รัมย์
3.รอง ผอ.ปรัชญา มีพรหมดี 4.ผอ.วีระพล ไชยสิทธิ์
5.รอง ผอ.วีระ อ่างทอง 6.ผอ.วิรพงษ์ สงค์พิมพ์
7.ผอ.กิตติชัย แผ่นจันทร์ 8.ผอ.ลิขิต เพ็งประสิทธิ์พงษ์
9.ผอ.สุนัน ผลรักษา 10.รอง ผอ.วขาน บัวบาน
11.ผอ.ขุนชิต ละราคึ 12.ผอ.เทียนชัย เทียมทอง
13. ผอ.โสรินทร์ ห้วยทราย 14.ผอ.พิชิต อุปมา
15.ผอ.ชุติญา ยานะสาร 16.ผอ.เจริญทรัพย์ วิเศษพงษ์
17.ผอ.พงศ์รัตน์ ถาวจัตุรัส 18.ผอ.วายุคล จุลทัศน์
19.ผอ.บุญเกิด กองสุข 20.รองผอ.สุดสาคร สุขสวัสดิ์
21.รอง ผอ.พรานเพชร ทวีผล 22.ผอ.ศิริกาญจนา เหมือนชาติ
23.ผอ.พงศ์ธร จิตรแม้น 24.ผอ.ไพสาร สูตรตันติ
25.ผอ.ธวัชชัย พันธ์ดี 26.รอง ผอ.พยัคฒ์ นิราศสูงเนิน
27.รอง ผอ.สมนึก สุรพล 28.ผอ.นฤมล จันทรชื่น
29.ผอ.วัชระ ศิริสุรักษ์ 30.รอง ผอ.บุญจิรา พูดดี
31.ผอ.ยุทธศาสตร์ แก้วดี 32.รอง ผอ.ไชยวัฒน์ พุทธานุ
33.ผอ.อมรเดช ดีนาน 34.รอง ผอ.อาณัติ พิกุลแก้ว
35.รอง ผอ.วรวุฒิ ถนอมทรัพย์ 36.รอง ผอ.นวรัตน์ เพ็งกระจ่าง
37.ผอ.ยุทธนา ปักโคทานัง 38.รอง ผอ.ธันญพฤกษ์ ก้อนทอง
39.รอง ผอ.ประจักษ์ เงางาม 40.รอง ผอ.สุโขทัย เครือศรี
41.รอง ผอ.สำเร็จ เกิดกล้า 42.รอง ผอ.ชนายุทธ คำเกลี้ยง
43.รอง ผอ.พรรณสินี เหมาะดีหวัง 44.รอง ผอ.นิตยา วิเศษยา
45.รอง ผอ.ทวีลาภ คำสม 46.รอง ผอ.นริศรา ใจเย็น
47.รอง ผอ.พิทยา ศรีดาพันธ์ 48.รอง ผอ.สุนธพร กระจ่างจิตร
49.รอง ผอ.บุญทิศ อุ้มบุญ 50.รอง ผอ.จักราวุธ ถือคุณ
51.รอง ผอ.บุญรัตน์ มงคล 52.รอง ผอ.เอกชัย บุญพอก
53.รอง ผอ.ประจวบ บุญพอก 54.ผอ.ภราดร ดีพูน
55.รอง ผอ.ชวลิตร วรรณดี 56.รอง ผอ.ธนภัทร ทะเกิงลาภ
57.รอง ผอ.วาริสา ดวงใจ 58.รอง ผอ.จำรัส เสียงเพราะ
59.รอง ผอ.ชัยณรงค์ ลอยประโคน 60.รอง ผอ.อานุภาพ หอมเนียม
61.รอง ผอ.มณฑิรา หลักคำ 62.รอง ผอ.กิมาภรณ์ เติมสุข
และพี่น้องที่เยี่ยมชมเวปไชด์สุรินทร์Admin2010ทุกท่าน

สนทนา..แลกเปลี่ยนเรียนรู้


ขอแสดงความยินดีกับพี่น้องสุรินทร์Admin2010 กับตำแหน่งรอง ผอ.

บรรยากาศการอบรมฯ


บรรยากาศการฝึกประสบการณ์การบริหาร

รุ่นสุรินทร์Admin 2010 ฝึกประสบการณ์ ณ โรงเรียนต้นแบบได้แก่ สุรวิทยาคารและอนุบาลสุรินทร์


งานเลี้ยงสังสรรค์

งานเลี้ยงสังสรรค์รุ่นบริหารอบรม มทส. ท่านประธานรุ่นสุรินทร์ ดร.อ๋า มอบดอกไม้แด่ รองฯเลขา กพฐ. เสน่ห์ ขาวโตบรรยากาศสังสรรค์รุ่นพี่น้องสุรินทร์ฯ>>>>>>>>>กลับไปหน้าแรก ด้านนี้ครับ<<<<<<<<